Jamie Kedde  33:55 (3rd)
Bad Mohandas 40:08
Max Williams 42:08
Graham West 43:20
Stephen Barnes 45:29
Jason Remington 45:46
Tara Johnson 46:28
Tosca Anstis 57:46
Samantha Kedwards 58:01
Christine Tait 60:32
Sarah Cooper 74:01